Privacy Statement

Deze privacyverklaring beschrijft hoe De Special Social Club (De Special Social Club) jouw persoonsgegevens verwerkt die wij via onze websitehttps://despecialsocialclub.nl/(de Website), via e-mail (E-mail contact) en telefonisch (Telefonisch contact) verzamelen.

Als wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen wij jou hierover informeren. De meest recente versie van deze privacyverklaring zal op de Website beschikbaar zijn, samen met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-04-2021.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn, al dan niet door ze met andere gegevens te combineren.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst, seksuele voorkeur of (psychische) gezondheid worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), is De Special Social Club. Wij zijn gevestigd in Amsterdam. Ons contactadres is Raadhuisstraat 15, 1016 DB te Amsterdam. Voor privacy-gerelateerde vragen kunt je ons ook benaderen via e-mail privacy@despecialsocialclub.nl of telefoon +31 6 36 41 53 49 (op werkdagen tussen 09:00 – 17:00).

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Bekijk de tabel hieronder om te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

 

Persoonsgegevens

Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens

Website (nieuwsbrief)

Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, waaronder in ieder geval jouw naam en e-mailadres.

Wij verwerken geenbijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Website (aanmelding/ berichten via e-mail)

Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je een (aanmeldings-) e-mail verstuurd, waaronder in ieder geval jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, het onderwerp van jouw bericht en jouw bericht.

Mogelijk gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid, indien jij dit opneemt in jouw bericht.

 

 

Website (cookies)

Wij verwijzen naar onze cookieverklaring.

Wij verwijzen naar onze cookieverklaring.

Telefonisch en/of E-mail contact

Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je telefonisch of per mail aanmeldt, waaronder in ieder geval jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Daarnaast kunnen van de telefoongesprekken notities gemaakt en opgeslagen worden.

Mogelijk gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid, indien jij dit opneemt in jouw bericht.

Donaties

Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je een donatie doet, zoals: naam, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer.

Wij verwerken geenbijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Vrijwilligers

Gegevens die je aan ons verstrekt via het invullen en ondertekenen van een vrijwilligerscontract. Het betreft de volgende gegevens: naam, geboortedatum, geboorteplek, huidige adres, e-mailadres, telefoonnummer en Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Wij verwerken geenbijzondere categorieën van persoonsgegevens.

 

 

HOE GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens hebben wij een doel nodig. Dit doel verschilt per verwerkingsactiviteit. Bijvoorbeeld: persoonsgegevens die wij verwerken om tekunnen reageren op jouw e-mail. Dat is dus een van de doelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met e-mails.

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als wij een juridische grondslag hebben voor de gegevensverwerking, zoals neergelegd in artikel 6 AVG. Als wij geen juridische grondslag hebben, dan is de gegevensverwerking niet toegestaan.

Bekijk de tabel hieronder om te zien voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken, op welke grondslag wij de verwerking baseren en welke wettelijke uitzondering van toepassing is voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

 

Doel

Juridische grondslag

Uitzondering verwerking bijzondere categorieën van gegevens

Website (Nieuwsbrief)

Versturen van onze nieuwsbrief.

Toestemming.

Niet van toepassing.

Website (aanmelding/berichten via e-mail)

Reageren op jouw bericht(en).

Gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen reageren op jouw bericht(en).

Niet van toepassing.

Reageren op aanmelding en/of begeleidingsverzoek van/naar de locatie van het evenement.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

De verwerking is noodzakelijk met het oog op een goede verzorging van jou.

Website (cookies)

Wij verwijzen naar onze cookieverklaring

Wij verwijzen naar onze cookieverklaring

Wij verwijzen naar onze cookieverklaring

Telefonisch en/of E-mail contact

Bieden van hulp t.a.v. aanmelding voor een evenement en/of t.a.v. het gebruik maken van de begeleiding van/naar de locatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

De verwerking is noodzakelijk met het oog op een goede verzorging van jou.

 

Reageren op en beantwoorden van vragen.

Gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen reageren op vragen en geven van informatie.

Niet van toepassing.

Donaties

Het onderhouden van contact over het donateurschap (op de hoogte houden van activiteiten van en verstrekken van inzicht over de Stichting) en om de donatie te kunnen verwerken (betalingen afwikkelen).

Gerechtvaardigde belangen, namelijk het onderhouden van donateursrelaties ter verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting en het verwerken van de donatie.

Niet van toepassing

Vrijwilligers

Verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het aangaan en het uitvoeren van het vrijwilligerscontract. Aan de hand van de verstrekte gegevens kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld worden benaderd of zij beschikbaar zijn voor evenementen, worden geïnformeerd over evenementen en/of hun inzet en de verdere concrete invulling op de dag van het evenement en voorts kan bijvoorbeeld een evaluatie plaatsvinden in verband met de inzet voor komende evenementen.

Gerechtvaardigde belangen, namelijk het kunnen informeren en begeleiden van onze vrijwilligers zodat zij kunnen helpen bij de organisatie en tijdens de uitvoering van de evenementen.

Niet van toepassing

 

 

 

 

Doel

Juridische grondslag

Website (Nieuwsbrief)

Versturen van onze nieuwsbrief.

Toestemming.

Website (aanmelding/berichten via e-mail)

Reageren op jouw bericht(en).

Gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen reageren op jouw bericht(en).

Reageren op aanmelding en/of begeleidingsverzoek van/naar de locatie van het evenement.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Website (cookies)

Wij verwijzen naar onze cookieverklaring

Wij verwijzen naar onze cookieverklaring

Telefonisch en/of E-mail contact

Bieden van hulp t.a.v. aanmelding voor een evenement en/of t.a.v. het gebruik maken van de begeleiding van/naar de locatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Reageren op en beantwoorden van vragen.

Gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen reageren op vragen en geven van informatie.

Donaties

Het onderhouden van contact over het donateurschap (op de hoogte houden van activiteiten van en verstrekken van inzicht over de Stichting) en om de donatie te kunnen verwerken (betalingen afwikkelen).

Gerechtvaardigde belangen, namelijk het onderhouden van donateursrelaties ter verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting en het verwerken van de donatie.

Vrijwilligers

Verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het aangaan en het uitvoeren van het vrijwilligerscontract. Aan de hand van de verstrekte gegevens kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld worden benaderd of zij beschikbaar zijn voor evenementen, worden geïnformeerd over evenementen en/of hun inzet en de verdere concrete invulling op de dag van het evenement en voorts kan bijvoorbeeld een evaluatie plaatsvinden in verband met de inzet voor komende evenementen.

Gerechtvaardigde belangen, namelijk het kunnen informeren en begeleiden van onze vrijwilligers zodat zij kunnen helpen bij de organisatie en tijdens de uitvoering van de evenementen.

Het vragen aan vrijwilligers een VOG te overleggen om uit te sluiten dat de vrijwilliger geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan.

Voor het vervullen van de functie als vrijwilliger bij de Stichting (het werken met kinderen en mogelijk ook kwetsbare personen) is het nodig een VOG te overleggen.

De VOG is een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie.

 

 

WAAR BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) bevinden.

 

MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?

De Special Social Club werkt samen met de volgende partij(en):

 • Mollie Paymentsontvangt je naam en adresgegevens voor het verwerken van de betaling. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van Mollie Payments voor meer informatie: https://www.mollie.com/nl/privacy
 • HubSpot ontvangt je naam en e-mailadres. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van HubSpot voor meer informatie: https://legal.hubspot.com/privacy-policy. Met HubSpot hebben wij een (verwerkings)overeenkomst gesloten en HubSpot verwerkt persoonsgegevens namens ons en is een verwerker.
 • Facebook ontvangt jouw persoonsgegevens wanneer je hiervoor toestemming geeft (de marketing cookies accepteert via onze Website) en vervolgens klikt op het Facebook icoon op onze Website bij een evenement. De Facebook icoontjes op onze Website zijn opgenomen om onze evenementen en Facebookpagina’s te promoten of delen op Facebook. Omdat Facebook zelf verantwoordelijk is voor de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie: https://www.facebook.com/policy.php.
 • Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken, tenzij er omstandigheden zijn die ons verplichten om jouw persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen of ter bescherming van onze rechten dan wel de rechten van onze werknemers).

Bekijk de tabel hieronder om te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

 

Bewaartermijn

Website (nieuwsbrief)

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaren wij jouw e-mailadres totdat jij je weer afmeldt voor de nieuwsbrief.

Website (aanmelding/ berichten via e-mail)

De gegevens die wij nodig hebben om op een aanmelding/bericht te reageren, bewaren wij maximaal één jaar na het laatste contact met jou.

Telefonisch en/of E-mail contact

De gegevens die wij nodig hebben om een telefonische aanmelding of telefonisch verzoek van begeleiding van/naar de locatie uit te voeren, bewaren wij maximaal één jaar na het laatste contact met jou.

Donaties

De gegevens die wij nodig hebben om donaties te verwerken en/of contact te houden over het donateurschap, bewaren wij voor de duur van zeven jaar na het beëindigen van het donateurschap.

Vrijwilligers

De gegevens die wij nodig hebben in het kader van het aangaan van een vrijwilligerscontract, bewaren wij één jaar nadat het vrijwilligerscontract is beëindigd.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, het recht om jouw gegevens te laten rectificeren of te laten verwijderen, het recht om beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, het recht om jouw gegevens te laten overdragen (aan een derde) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut en kun je alleen uitoefenen als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Hieronder beschrijven wij jouw rechten in meer detail. Je kunt jouw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen privacy@despecialsocialclub.nl. Wij zullen uiterlijk binnen één maand op jouw verzoek reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen (bijvoorbeeld wanneer jouw verzoek erg ingewikkeld is). Als wij de reactietermijn verlengen, dan zullen wij dat jou binnen één maand na jouw verzoek vertellen.

Recht van inzage: Je kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als dit het geval is, kunt je ons vragen om inzage.

Wij zullen jou in dat geval ook de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • eventuele derden aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van jouw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • jouw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • jouw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; en
 • als wij jouw persoonsgegevens niet rechtstreeks via jou hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van jouw persoonsgegevens.

 

Recht op rectificatie: Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kun je ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt dit recht slechts als wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (zie de paragraaf “hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?” voor meer informatie).

 

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op beperking van de verwerking: Je kunt ons verzoeken de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Als wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij – naast opslag – jouw persoonsgegevens enkel verwerken met jouw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

 

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen indien:

 • jij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel voor de periode om de juistheid te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en jij je verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens, maar in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of wij gerechtvaardigde gronden hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen.

Als wij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij je informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering: Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan jouw verzoek te voldoen.

Wij moeten jouw persoonsgegevens verwijderen als:

 • jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking en wij geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking;
 • wij jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze hebben verwerkt;
 • wij jouw persoonsgegevens moeten verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of het recht van een lidstaat;

Wij zijn niet verplicht om aan een verzoek tot verwijdering te voldoen voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het recht van een lidstaat; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Recht op gegevensoverdracht: Je mag ons vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens. Je mag ons ook vragen jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, als dit mogelijk is. Je hebt dit laatste recht alleen als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Als wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij jou je persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Als wij van oordeel zijn dat het voldoen aan jouw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan jouw verzoek te voldoen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder: Wij streven er altijd naar om aan jouw verzoeken en klachten tegemoet te komen. In aanvulling daarop heb je steeds het recht je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Als je niet in Nederland woont, kunt je je ook wenden tot de lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900-2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONGSGEGEVENS?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Dit betekent onder andere dat toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot moeten hebben uit hoofde van hun functie. Daarnaast worden de persoonsgegevens bewaard in een beschermde omgeving. Onze servers en de data daarop zijn alleen toegankelijk door geautoriseerde personen. Al onze medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.